Decreet op het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk in sneltreinvaart aanpassen?

Decreet op het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk in sneltreinvaart aanpassen?

Barbara Janssens
geschreven door Barbara Janssenslaatst aangepast op 26/11/2019
Enkele dagen geleden verscheen op de site van het Vlaams parlement een voorstel van decreet waarmee het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk in sneltreinvaart grondig en fundamenteel wordt aangepast. Samen met onze sectorfederatie ('De Federatie') willen we het parlement waarschuwen voor de kwalijke gevolgen.

Minder dan een maand voor de deadline waarop alle sociaal-culturele verenigingen (waaronder Netwerk Bewust Verbruiken) hun beleidsplan indienen voor de periode 2021-2025, willen de Vlaamse meerderheidspartijen met een voorstel van decreet de regels wijzigen. Zo grijpt de regering in tijdens een lopende procedure. Niemand heeft nog de tijd zich aan te passen aan de nieuwe regels. 

Onze sectorfederatie ('De Federatie') waarschuwt het parlement voor de kwalijke gevolgen: volgend jaar dreigen beslissingen op foute juridische gronden de hele sector lam te leggen. Bovendien is het onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering een decreet wil bijsturen dat minder dan 2 jaar geleden, door dezelfde coalitie, werd gestemd.

Hier vind je het voorstel tot wijziging van het decreet van 7 juli 2017 dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt (nog onduidelijk wanneer het Vlaams Parlement erover debatteert en stemt). 

We delen graag al de duiding die De Federatie daarbij geeft:

Juridisch moeras

Het voorstel van decreet gaat volledig voorbij aan de lopende procedure waarin sociaal-culturele organisaties zich op dit moment in bevinden. Die procedure startte in 2018: toen werd elke organisatie grondig geëvalueerd. Hieruit vloeiden rechten en plichten voor deze organisaties voort. Het tweede deel van de procedure is de beoordeling van hun toekomstambities in een beleidsplan. Dit voorstel van decreet fietst hier middendoor en negeert de gevolgen van de visitaties.

Tegelijk worden nieuwe criteria ingevoerd voor de beoordeling van beleidsplannen die voor 31 december 2019 binnen moeten zijn. Het decreet wordt dus veel te laat aangepast om organisaties, die werken met vele vrijwilligers, nog de kans te geven om hun beleidsplannen aan te passen. 

Het voorstel van decreet getuigt van haastwerk en onvoldoende aftoetsing

Het voorstel van decreet getuigt bovendien van haastwerk en onvoldoende juridische aftoetsing. Dirk Verbist, directeur van De Federatie, zegt daarover: “We hebben sterke twijfels bij de juridische correctheid van het decreet dat nu wordt voorgesteld. Ik reken erop dat de Vlaamse overheid zelf ook van goed bestuur getuigt en dat de indieners dit decreetsvoorstel intrekken. Nu schaadt men immers het vertrouwen tussen de overheid en honderdduizenden vrijwilligers.”

Terugplooien of ontplooien? 

Voortaan, zo zegt het voorstel van decreet, zullen er geen subsidies meer zijn voor organisaties die zich louter terugplooien op de eigen etnisch-culturele groep en segregatie in de hand werken. Dit is de voornaamste reden waarom, aldus het regeerakkoord, het decreet moet worden aangepast. Vreemd is dan ook dat de Vlaamse regering nog maar drie jaar geleden besliste om aan etnisch-culturele federaties bijkomende middelen te geven, omdat zij (citaat uit het toenmalige debat in het parlement) “zich openstellen voor allerlei mensen van diverse afkomst, beschikken over expertise, mensen bereiken die we anders moeilijk bereiken,… een bruggenbouwersfunctie hebben”. We nodigen de minister-president dan ook graag uit om samen met ons het terrein te bezoeken en in gesprek te gaan met de organisaties. Wat wij zien zijn organisaties die integratie en samenleven bevorderen, die uit de muren van hun gemeenschap breken en op die manier een onmisbare rol in de huidige samenleving spelen.

Duimpjes omhoog of omlaag voor 200.000 vrijwilligers

Het voorstel van decreet geeft de Vlaamse regering ook meer ruimte om te beslissen wat zij zelf maatschappelijk relevant vindt. Organisaties die vandaag de laatste hand leggen aan hun subsidieaanvraag zullen die binnenkort dus indienen in een andere wereld: één van politieke sturing en van duimpjes omhoog of omlaag, de duimpjes van de regering die op dat moment aan de slag is. “Twee miljoen leden en 200.000 vrijwilligers belanden op het wachtbankje, tot de regering beslist wat voor hen belangrijk is”, zegt Dirk Verbist.

Kortom

Dirk Verbist: “De Federatie dringt er bij de indieners op aan om het voorstel in te trekken. Enkel zo kan men vermijden dat 150 organisaties de volgende maanden juridisch vogelvrij zijn. Politieke principes en afspraken in een regeerakkoord is één. Deze op een correcte en democratische manier omzetten in een decreet is twee. Misschien had overleg dit alles kunnen vermijden, maar daarvoor lijkt het nu te laat te zijn?”